(+1) 425-283-5070 | +34 94 480 02 42 info@ldxsolutions.com

Kristalliseringsanordningar

Lundberg erbjuder svartlut-koncentratorsystem för torrhalter som överstiger 80 procent. Dessa system kan vara fristående, integrerade med multipelindunstare eller integrerade med ett förindunstningssystem.
Lundberg erbjuder flödad forcerad cirkulation (FFC), tunnskikt eller en blandning av tunnskikt och flödad forcerad cirkulation, beroende på våra kunders behov. Att integrera koncentratorn i ett indunstningssystem kräver en omsorgsfull balans mellan energi- och kapitalkostnader. I koncentratorn blir stigningen av lutens kokpunkt en viktig faktor i utrustningens dimensionering och kapaciteten att använda ångan vid en given plats i indunstningssystemet. Integration av en koncentrator i en befintlig indunstningsuppsättning gör det hela ännu mer komplicerat. Lundbergs ingenjörer tar alla dessa faktorer i beräkning när de konstruerar koncentratorsystemet för att erbjuda bruket det mest kostnadseffektiva och ekonomiska systemet.

Lundberg är unika inom tekniken bakom koncentratorer med flödad forcerad cirkulation för pappersindustrin. Denna teknik använder forcerad lutcirkulation genom värmarens rörsida och lutet har ett mottryck för att förhindra kokning. Det supervärmda lutet leds till ett expansionskärl där den kan expandera och jämnas ut vid en lägre temperatur. Temperaturförändringen resulterar i vattenförångning från lutet. Denna process är särskilt lämplig för lut med tendens till stor skalning, eftersom det inte sker någon förändring av lutet på värmningsytan. Dessutom eftersom lutet forceras genom rören, flödas rörbuntet och det finns inga problem med lutdistributionen.